KEYWORD BEFORE AFTER
Brake World NA 1
Disc Italia Slotted Rotors NA 3
Disc Italia Hyper Ceramic Pads NA 6
Disc Italia Ceramic Pads NA 5
Hyper Ceramic Performance Brake Pads NA 4
Rotex Brake Pads NA 2
Rotex Gold Brake Pads Crossfire NA 5
Dust Rotex Brake Pads NA 2
Disc Italia Brake Pad NA 5
Quality OEM Brake Drums NA 2